Minimale order €75,00 > Gratis bezorgd I Minimum order €75,00 > Free delivery

Terms and Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities a. B&B: de besloten vennootschap naar het recht van Nederland B&B SEAFOOD, met maatschappelijke zetel te Ambachtsweg 10, 4691 SC Tholen, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder het nummer 6900 8256, met btw-nummer NL857689265B01, met e-mailadres: [email protected] en met telefoonnummer: +32 472 13 19 56 (België) of +31 683 81 09 18 (Nederland) b. Webshop: de winkel die online door B&B wordt uitgebaat op het internetadres www.seafoodmarkt.com c. Klant: de persoon die via de Webshop van B&B een bestelling plaatst d. Goederen: de goederen die door de Klant via de Webshop van B&B worden besteld e. Bestelling: de bestelling van Goederen die door de Klant via de Webshop is geplaatst f. Bezorger: de derde die door B&B belast wordt met de levering van de Goederen 2. Algemeen a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod gedaan door B&B aan de Klant, op iedere Bestelling geplaatst door de Klant bij B&B, op ieder contract gesloten tussen B&B en de Klant en op iedere levering gedaan door B&B aan de Klant. Zij maken integraal deel uit van de overeenkomst gesloten tussen B&B en de Klant. Deze algemene voorwaarden vullen de gebeurlijk tussen B&B en de Klant overeengekomen bijzondere voorwaarden verder aan. Die bijzondere voorwaarden die zouden afwijken van onderhavige algemene voorwaarden zullen steeds primeren. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. b. Indien een beding of een deel van een beding in deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, onuitvoerbaar of onafdwingbaar bevonden zou worden, tast dit de geldigheid, uitvoerbaarheid en afdwingbaarheid van de overige bedingen respectievelijk de overige delen van het desbetreffende beding (voor zover dit enige zin behoudt) niet aan. De partijen zullen in voorkomend geval te goede trouw onderhandelen teneinde een geldige, uitvoerbare en afdwingbare bepaling in de plaats te stellen die zo goed als mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van de getroffen bepaling benadert. c. B&B behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te allen tijde voor de toekomst te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de algemene voorwaarden daarom regelmatig opnieuw te raadplegen teneinde zich te vergewissen van eventuele wijzigingen. 3. Producten a. B&B controleert steeds of de producten die zij aanbiedt via haar Webshop voldoen aan de kwaliteitseisen die zij hanteert. b. Gelet op de aard van deze producten, gelden de in de Webshop vermelde gewichten en maten slechts bij benadering. c. De afbeeldingen in de Webshop zijn slechts indicatief. De Klant kan aan deze afbeeldingen geen rechten ontlenen. 4. Prijzen a. De totale prijs van de Goederen, inclusief btw en verzendingskosten, wordt weergegeven op het einde van het bestelproces. b. De Klant kan nooit enig recht putten uit prijzen die weergegeven worden in de Webshop en berusten op een foutieve invoering van gegevens als gevolg van een weergave- of rekenfout. c. Eventuele kosten als gevolg van de door de Klant gekozen betaalmethode of het gebruikte communicatiemedium, zoals de kosten van een internetverbinding of die van de telefonische communicatie, zijn niet inbegrepen in de aangegeven prijzen en blijven voor rekening van de Klant. 5. Bestellen a. Het plaatsen van een Bestelling is enkel mogelijk via de Webshop. b. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om tijdens het bestelproces de juistheid van alle door hem ingevoerde gegevens te controleren alvorens zijn Bestelling te bevestigen. c. Elke aanbieding via de Webshop is slechts een uitnodiging aan de Klant om een aankoop te verrichten. Een aanbieding is dus niet bindend ten aanzien van B&B. Elke aanbieding is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. d. Indien de Goederen niet meer voorradig zijn of omwille van een andere reden niet kunnen geleverd worden, brengt B&B de Klant hiervan binnen vijf werkdagen op de hoogte. Pas na deze termijn, of, wanneer de Goederen wel leverbaar zijn, op het moment dat de Klant de Goederen in ontvangst neemt, komt de overeenkomst tussen B&B en de Klant definitief tot stand. 6. Betalen a. De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat B&B pas gehouden is tot levering over te gaan nadat zij de integrale betaling van de Bestelling heeft ontvangen. b. De Klant kan zijn Bestelling betalen op de wijzen die worden aangegeven tijdens het bestelproces. 7. Levering a. Levering geschiedt aan het leveringsadres dat de Klant tijdens het bestelproces heeft opgegeven. De Klant kiest tijdens het bestelproces zelf de tijdspanne van levering en zorgt ervoor dat gedurende die tijdspanne iemand aanwezig is op het leveringsadres, om de Goederen in ontvangst te nemen. Voor zover de Klant niet voldoet aan het voorgaande, stemt hij er uitdrukkelijk mee in dat de Goederen voor zijn rekening door derden, zoals buren, in ontvangst mogen worden genomen. b. De levering van de Goederen wordt uitbesteed aan een derde, de Bezorger. c. De kosten van de levering zijn ten laste van de Klant. Zij worden vermeld tijdens het bestelproces. d. De Goederen worden zo snel als mogelijk geleverd. Eventuele leveringstermijnen of leverdata in de Webshop genereren slechts een inspanningsverbintenis in hoofde van B&B. Indien geen concrete leveringsdatum werd overeengekomen, geldt een leveringstermijn van vijf werkdagen. B&B kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de vertraging van een levering, indien deze vertraging te wijten is aan de Bezorger. e. Het risico van verlies of beschadiging (inclusief bederf) gaat, behalve ten aanzien van consumenten, over op de Klant vanaf de afgifte van de Goederen aan de Bezorger. f. Ten aanzien van consumenten gaat het risico van verlies of beschadiging (inclusief bederf) over op de Klant zodra hij of een derde partij, die de levering voor zijn rekening in ontvangst neemt, de Goederen fysiek in bezit heeft gekregen. g. Wat de levering van diepgevroren Goederen betreft, onderkent de Klant dat B&B niet kan garanderen dat deze bij ontvangst door de Klant nog tot in de kern bevroren zijn. De bevrorenheid van de Goederen is immers afhankelijk van factoren waar B&B geen vat op heeft, zoals de specifieke aard van de Goederen en de afstand die de Bezorger moet afleggen tot bij de Klant. h. De Klant dient bij ontvangst van de Goederen de conformiteit en versheid ervan te controleren. Indien de Goederen niet conform of niet vers zijn, dient hij de ontvangst ervan te weigeren aan de Bezorger en B&B hiervan onverwijld per e-mail op de hoogte te brengen. i. De Klant is ervan op de hoogte dat de verse Goederen op korte termijn moeten worden geconsumeerd en dat hij, uiteraard, vanaf het overgaan van het risico overeenkomstig artikel 7.e en 7.f, zelf instaat voor de correcte bewaring en bereiding ervan. 8. Geen herroepingsrecht a. Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 8.b van deze algemene voorwaarden, heeft de Klant, gelet op de aard de Goederen, geen herroepingsrecht en kunnen de Goederen dus niet worden geretourneerd. b. Uitzonderlijk, voor wat betreft Goederen die niet onderhevig zijn aan bederving of beperkte houdbaarheid, of die niet om redenen van gezondheid of hygiëne van het herroepingsrecht zijn uitgesloten, heeft de Klant die consument is wel een herroepingsrecht. c. Om van zijn herroepingsrecht gebruik te maken, dient de Klant, bijvoorbeeld gebruik makend van het modelformulier voor herroeping, binnen de veertien dagen vanaf ontvangst van de Goederen, B&B hiervan uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk te verwittigen. De Klant maakt verplicht melding van de datum van zijn Bestelling, de datum van ontvangst van de Goederen, zijn naam en adres. Vervolgens dient de Klant binnen de veertien dagen vanaf de datum van kennisgeving aan B&B de Goederen terug te sturen naar B&B. Alle kosten en risico van de terugzending blijven bij de Klant. d. Indien de Goederen door toedoen van de Klant in waarde zijn verminderd, behoudt B&B zich het recht voor deze waardevermindering in rekening te brengen op de terugbetaling. e. Indien de Klant ten onrechte van het herroepingsrecht gebruik maakt, zullen de Goederen opnieuw naar hem worden teruggestuurd voor rekening, op kosten en op risico van de Klant. 9. Overmacht a. B&B kan niet gehouden zijn haar verbintenissen na te komen, noch een vervangende schadevergoeding te betalen, wanneer zij hiertoe verhinderd is door een situatie van overmacht. Indien de overmachtssituatie van tijdelijke aard is, kan B&B haar verbintenis opschorten totdat aan de overmacht is verholpen. Indien zij van blijvende aard is, of minstens danig lang aanhoudt dat B&B van oordeel is dat de uitvoering niet meer gepast is, gaat de verbintenis van B&B teniet. b. Onder het begrip ‘overmacht’ moet eveneens elke vreemde oorzaak worden begrepen. Concreet betreft het elke omstandigheid buiten de wil van B&B die de nakoming van de verplichtingen van B&B onmogelijk maakt, ernstig bemoeilijkt, of aanzienlijk duurder maakt. Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn onder meer, zonder limitatief te willen zijn: - Natuurrampen (zoals overstroming, storm, orkaan, bliksem, sneeuw, vulkanische activiteit, droogte, aardbeving, …); - Gewapende conflicten (zoals oorlog, revolutie, opstand, militaire operatie, bezetting, …); - Sociale onrust (zoals staking, betoging, lock-out, handelsconflict, …); - Misdrijven (zoals diefstal, terrorisme, …); - Ziekte en epidemie; - Stroom- en telecommunicatieonderbreking; - Storingen op vlak van informatica; - Economische factoren (zoals (toe)leveringsvertraging, wijziging van transporttarieven, tekort aan (opgeleide) arbeidskrachten, grondstoffen of brandstof, …); - Ongevallen (zoals brand, explosie, machinebreuk, …); - Overheidsingrijpen (zoals fiscale maatregelen, onteigening, import- en exportembargo’s, …); - … Het onvoorzienbaar en onvermijdbaar karakter van de hiervoor vermelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn. 10. Aansprakelijkheid a. B&B is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van materiële of andere fouten en/of vergissingen aangaande de gegevens die in haar Webshop zijn vermeld. b. Behoudens 10.c en 10.d is B&B nooit aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de overeenkomst gesloten tussen de B&B en de Klant. c. De aansprakelijkheid van B&B wordt evenwel niet uitgesloten, doch slechts beperkt tot het bedrag van de Bestelling, voor opzet, zware fout in hoofde van B&B of haar aangestelden, lasthebbers of uitvoeringsagenten ten aanzien van een consument of in zoverre deze uitsluiting iedere zin of betekenis zou ontnemen aan de overeenkomst tussen B&B en de Klant. d. De aansprakelijkheid van B&B wordt niet uitgesloten, noch beperkt voor de lichamelijke schade die veroorzaakt wordt door een specifiek handelen of nalaten van B&B ten aanzien van de Klant die consument is. 11. Geschillen a. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Nederlands recht. De woonplaats van de Klant kan hieraan geen afbreuk doen. b. De overeenkomsten aangegaan door B&B Seafood BV worden beheerst door Nederlands recht. De “Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken”, de “Eenvormige Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken” en het “Verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken” evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 12. Klachten a. De Klant kan met zijn eventuele vragen en/of klachten terecht bij B&B, op het emailadres [email protected] of telefonisch op +32 472 13 19 56 (België) of +31 683 81 09 18 (Nederland).